นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อํานวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการลงทุน, CASS Business School, City University London, สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท สาขาการเงิน, Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการและระบบสารสนเทศ Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย
 • ประกาศนียบัตรผู้สอบผ่าน CFA ระดับ 1

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ 2564 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 172/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท ฟินฟินิท แอสเซ็ท จำกัด
 • 2560 - 2564 กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท หยู่อี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - 2557 ผู้จัดการธุรกิจกลุ่มประเทศอาเซียน ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / บริษัท อาร์เอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2564

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-