นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

อายุ :

68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

9 เมษายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA
  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร

  • หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่นที่ 1/2558 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Thai CAC)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

  • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเว่น
  • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์
  • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร / บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) และบริษัทย่อย

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2565

  • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
  • ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

-ไม่มี-