กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น, พิจารณาจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุน (แก้ไข)

การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2556 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 09 พ.ค. 2556 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 10 พ.ค. 2556 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 07 พ.ค. 2556 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) : 4 : 1 อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น) : 0.25 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก : มูลค่าที่ตราไว้ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.03 อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น) : 0.28 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 23 พ.ค. 2556 จ่ายปันผลจาก : กำไรสะสม หมายเหตุ (เพิ่มเติม) : อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,500,000 บาท ซึ่งทำให้การกันสำรองของบริษัทฯ ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 359.10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 299.25 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 59.85 ล้านบาท 3. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 498,749,623 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 498,749,623 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว น้อยกว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2556 วันประชุม : 26 เม.ย. 2556 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 19 มี.ค. 2556 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 20 มี.ค. 2556 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 15 มี.ค. 2556 วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข) : - -การจ่ายหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 22 ก.พ. 2556 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 498,749,623 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 498,749,623 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 498,749,623 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้