เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2565 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นทั่วโลก บริษัทและโรงพยาบาลในเครือได้ปรับเปลี่ยน กลยุทธ์การให้บริการ โดยการปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป รวมถึงเพิ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับผู้ป่วยทั่วไปที่มีแนวโน้มกลับมาเติบโต

“หลังจากการระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นทั่วโลก รายได้ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่รวมรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19 จากโครงการภาครัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.36 จากการกลับเข้ามารับการรักษาพยาบาลของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ”

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ประธานกรรมการบริษัท

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 รัฐบาลของแต่ละประเทศได้ยกเลิกมาตรการควบคุมโรค สนับสนุนให้ประชาชนใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ รวมถึงการเปิดพรมแดนระหว่างประเทศให้สามารถเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้ ทั้งนี้ บริษัทและโรงพยาบาลในเครือได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการผู้ป่วยตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และความรุนแรงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยทั่วไป รวมถึงเพิ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการด้านการแพทย์ในด้านการดูแลรักษาเชิงป้องกันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากการชะลอการเข้ารับการรักษาโรคในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 18,910.30 ล้านบาท ลดลงร้อยละ (12.17) และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทเท่ากับ 3,038.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ (55.61) โดยสาเหตุที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับลดอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะรายได้ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่รวมรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคโควิด-19 จากโครงการภาครัฐ บริษัทจะมีรายได้ผู้ป่วยทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.36 จากการกลับเข้ามารับการรักษาพยาบาลภาคปกติเพิ่มสูงขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนั้นบริษัทยังคงดำเนินนโยบายบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อดำรงผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงมุ่งมั่นยกระดับการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการยกระดับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับการรับรองอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A” โดยมีแนวโน้ม “คงที่” จาก ทริสเรตติ้ง โดยในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ รวมถึงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “Care the Bear” ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 182 องค์กร เพื่อปรับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมในองค์กร

ในนาม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าในระยะยาว ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป