นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน

นางสาวพรสุดา หาญพาณิชย์

อายุ :

33 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

13 มกราคม 2563

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการสาขาการเงิน, University College Dublin, Singapore
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร IR Professional Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประกาศนียบัตร CompTIA IT Fundamentals ปี 2561 องค์กร Network Training Center

การอบรมหลักสูตร

 • หลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร การจัดทําและบริหารงบประมาณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Oxford Programme on Negotiation in Bangkok Said Business School, University of Oxford

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

 • หลักสูตรการบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย ผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ ปี 2564, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2563, จำนวน 6.0 ชั่วโมง
 • หลักสูตร TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ปี 2562, จำนวน 6.0 ชั่วโมง

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท เฮลท์ เชน อินโนเทค จำกัด
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอสจีกู๊ดเฟรนส์
 • 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เค.พี.เอ.ฟู้ด
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ลาเต้คอฟฟี่ช็อป
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว)
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮ้าส์
 • 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
 • 2556 - 2564 กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์
 • 2554 - 2561 กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2565

 • ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการบริหาร : 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
 • ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง: 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

3.44 (เพิ่มขึ้น 0.05 ในปี 2565)

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร :

บุตรสาว ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์