พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ คว้ารางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ ดีเด่นด้านบริหาร

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 พญ.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ ดีเด่น ด้านการบริหาร ประจำปี 2567 จากสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยรางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่นมอบให้แก่ผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ด้านการบริหารมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในระดับมหภาค (2) ด้านวิชาการและงานวิจัยมอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและมีผลงานการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และ (3) ด้านการบริการหรือการอุทิศตนให้สังคมมอบให้แก่ผู้คิดค้นและพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพเพื่อสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนในความดูแลมีสุขภาพที่ดี

นอกจากนี้ศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภทถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับแพทย์รุ่นใหม่ให้ใช้ความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ