BCH ได้รับใบประกาศนียบัตรด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันจากสถาบัน CAC

วันนี้ (7 ธ.ค. 66) ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบประกาศนียบัตร CAC ในงาน CAC National Conference 2023 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ภายใต้หัวข้อ “Public-Private Collaboration: A Strong Collective Action Against Corruption ผนึกกำลังไตรภาคี สร้างความแข็งแกร่ง เพื่อความยั่งยืน“ โดยประกาศนียบัตรถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก CAC ซึ่ง BCH ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นครั้งที่ 2 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนทั้งองค์กรโดยคำนึงถึงการต่อต้านคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของโรงพยาบาลในการดำเนินกิจการ รวมถึงความพยายามในการที่จะขยายความรับผิดชอบนี้ให้กับบริษัทคู่ค้า และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกันอื่น ๆ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ปราศจากการคอร์รัปชันต่อไป