บางกอก เชน
ฮอสปิทอล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์
ที่ทันสมัยและครบวงจรเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องและมั่นคง