เกี่ยวกับ BCH
ข้อมูลทั่วไป BCH

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”)
เลขทะเบียนบริษัท บมจ. 0107547000401
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-836-9907 โทรสาร 02-1064859
ช่องทางติดต่อตลอด 24 ชม. 1218
ประเภทธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน
ทุนจดทะเบียน มูลค่า 2,493.75 ล้านบาท (ชำระแล้ว) โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือ A- / Positive โดย TRIS rating
ข้อมูลบริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
บจก. ศรีบุรินทร์การแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน 170 ล้านบาท 93.67%
บจก. โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเอกชน 300 ล้านบาท 72.73%
บจก. สระบุรีเวชกิจ โรงพยาบาลเอกชน 321 ล้านบาท 59.92%
บจก. นวนครการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน 375 ล้านบาท 78.59%
บจก. อยุธยา การแพทย์ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 45 ล้านบาท 100.00%
บจก. โสธรเวชกิจ โรงพยาบาลเอกชน 700 ล้านบาท 86.28%
บจก. บางกอก เชน แมเนจเมนท์       ให้คำปรึกษา บริหารจัดการและบริหารสินทรัพย์ 5 ล้านบาท 100.00%

Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.          

โรงพยาบาลเอกชน                                         

120,000 ล้านกีบ   

76.00%

ข้อมูลโรงพยาบาลในเครือ ดำเนินการโดย #ห้องตรวจ #เตียงจดทะเบียน
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล  60 311
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์ 40 120
- คลินิกศรีบุรินทร์ สาขา เชียงแสน   13 -
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์ 14 30
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล 18 119
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี

บจก.สระบุรีเวชกิจ

16 200
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล 55 371
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา บจก.โสธรเวชกิจ 32 100
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล 39 139
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ 41 133
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล 44 51
กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล  84 150
กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช
โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี บจก.นวนครการแพทย์  22 200
โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา บจก.นวนครการแพทย์ 6 105

รวม

484 2,029
ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000, 02-009-9999 โทรสาร 02-009-9991
นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการตลาดทุนตลาดเงินและการชำระเงิน
หน่วยงานทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
ชั้น 15 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-626-7506 โทรสาร 02-626-7511
ผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-677-2000 โทรสาร 02-677-2220-3
ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก บริษัท เดอะ ลีเกิลลิสต์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
38 ซอยรามคำแหง 60/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-735-2976-80 โทรสาร 02-735-2981