เกี่ยวกับ BCH
สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2563 นับเป็นปีที่ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) โดยแต่ละประเทศได้ดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในเดือนมกราคม 2563 และประสบกับการระบาดใหญ่ภายในประเทศในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 โดยรัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งประกาศปิดประเทศและหยุดกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภทเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว อย่างไรก็ตามการดำเนินมาตรการดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่ง บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และโรงพยาบาลในเครือภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้เข้าร่วมกับภาครัฐในการให้บริการตรวจคัดกรอง กักกัน อภิบาล และรักษาโรคโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมามีผู้เข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดดำเนินการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (ระยะแรกเปิดดำเนินการ 51 เตียง) ตั้งอยู่ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่คนไข้ชาวไทยและชาวกัมพูชาในพื้นที่

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2563 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,014.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.25 กำไรสุทธิเท่ากับ 1,229.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.33 โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับโรคโควิด-19 และการเติบโตขึ้นของรายได้ประกันสังคมจากการรับรู้รายได้ส่วนเพิ่มของค่าบริการทางการแพทย์ตามภาระเสี่ยง และการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้แก่ผู้ประกันตน นอกจากนั้น บริษัทได้ดำเนินนโยบายบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อดำรงผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ภายใต้จริยธรรมและหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนั้นบริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลที่สำคัญ อาทิ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคระบาดต่าง ๆ แก่ประชาชน โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทเอกชนต่าง ๆ ในเรื่องการป้องกันตนจากโรคโควิด-19 นอกจากนั้นกลุ่มโรงพยาบาลยังคงดำเนินโครงการ “บุญรักษาสงฆ์ไทยห่างไกลโรค” เพื่อถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แด่พระภิกษุสงฆ์ รวมถึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ในนาม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่าน สำหรับความไว้วางใจและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าในระยะยาว ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 ศ.ดร.นพ.เฉลิม   หาญพาณิชย์
                                                                                                                                                     (ประธานกรรมการบริษัท)