เกี่ยวกับ BCH
ประวัติความเป็นมา

BCH

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“BCH”) เริ่มดำเนินกิจการโรงพยาบาลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 และได้ขยายกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการรักษาสุขภาพ และเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดแก่ผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมของประเทศไทย
โดยบริษัทดำเนินกิจการโรงพยาบาลทั้งหมด 12 แห่ง และโพลิคลินิก 1 แห่ง ด้วยจำนวนเตียงจดทะเบียนทั้งหมด 2,245 เตียง เพื่อรองรับกลุ่มคนไข้ทุกระดับ ภายใต้ 4 แบรนด์โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และโรงพยาบาลการุญเวช นอกจากนั้น
บริษัทยังมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าระยะยาว ด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี