นพ.ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์

ผอ.รพ. การุญเวช ปทุมธานี

นพ.ยิ่งเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :

29 พฤศจิกายน 2495

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริหารสาธารณสุขมูลฐาน มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อนุมัติบัตร หลักสูตร เวชศาสตร์ป้องกัน
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    

ประสบการณ์ทำงาน

มีประสบการณ์การทำงานบริหารโรงพยาบาลเอกชนมากกว่า 20 ปี

 • ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 เป็นเวลา 6 ปี
 • รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เป็นเวลา 2 ปี
 • ผู้อำนวยการศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลยันฮี อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นเวลา 3ปี
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทธนบุรี-ปากท่อการแพทย์ จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม 2 เป็นเวลา 1 ปี
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวนคร เป็นเวลา 1 ปี  
 • ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี อยุธยา มากกว่า 8 ปี

ประสบการณ์การทำงานในอดีตในภาครัฐ

 • ประสบการณ์การทำงานในอดีต ในภาครัฐ
 • แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม
 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร
 • ผู้อำนวยการกองโภชนาการ กรมอนามัย
 • ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
 • ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ

- ได้รับประกาศเกียรติคุณ “เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง เสียสละเวลา และอุทิศตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่” จาก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2529

- ได้รับโล่เกียรติคุณ “แพทย์ดีเด่นชนบท” ประจำปี 2529 จาก แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ ด้านการทำงานในปัจจุบัน :

ปี 2555 – ปัจจุบัน รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี อยุธยา