Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ห้องข่าว
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2564 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 28/02/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 28/02/2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 28/02/2565
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทประจำปี 2565 8/12/2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 22/11/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) 16/11/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 15/11/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 15/11/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) 17/08/2564
การจ่ายปันผลระหว่างกาล 16/08/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 16/08/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) 16/08/2564
การลงนามสัญญาซื้อ-ขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย 30/07/2564
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) 17/05/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 14/05/2564