Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงินย้อนหลัง

เอกสาร ปี ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) 2564
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 2563
งบการเงินประจำ ไตรมาส 3/2563 (สอบทานแล้ว) 2563
งบการเงินประจำ ไตรมาส 2/2563 (สอบทานแล้ว) 2563
งบการเงินประจำ ไตรมาส 1/2563 (สอบทานแล้ว) 2563
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 2562
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2562 (สอบทานแล้ว) 2562
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2562 (สอบทานแล้ว) 2562
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2562 (สอบทานแล้ว) 2562
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 2561
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2561 (สอบทานแล้ว) 2561
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2561 (สอบทานแล้ว) 2561
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2561 (สอบทานแล้ว) 2561
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สอบทานแล้ว) 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 2560
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2560 (สอบทานแล้ว) 2560
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว) 2560