Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
คำอธิบายของฝ่ายจัดการ

เอกสาร ปี ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560