เกี่ยวกับ BCH
สารจากประธานกรรมการบริษัท

ปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินกิจการภายใต้แผนกลยุทธ์เพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด (Market Segmentation) โดยเพิ่มกลุ่มโรงพยาบาลใหม่ในนาม “โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (KIH)” เพื่อรองรับกลุ่มคนไข้ทั่วไประดับกลางบน (Upper mid-tier) โดยกลุ่ม KIH ได้เริ่มดำเนินการที่สาขารัตนาธิเบศร์เป็นแห่งแรก และสาขาเวียงจันทน์ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเป็นสาขาที่สองซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปี 2563 นอกจากนั้นบริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำคัญ อาทิ โครงการ “Best Job in Thailand” และโครงการวิ่งการกุศล “Kasemrad Super Run” เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบริษัท โดยทั้งสองโครงการได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงดำเนินการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2560 ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในประเทศที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 7,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และกำไรสุทธิเท่ากับ 917 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 เนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์จากการปรับเพิ่มค่าตอบแทนค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลภายใต้โครงการกองทุนประกันสังคมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตนและผู้มาใช้บริการทั่วไป และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของโรงพยาบาลในเครือ

นอกเหนือจากการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับผลการจัดกลุ่มอยู่ในระดับ “ดี” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดยการรับรองดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนั้น ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  การออกหน่วยตรวจและปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามสถานที่และชุมชนต่าง ๆ กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อทำบุญให้แก่ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก โรงพยาบาลราชวิถี และสมทบทุนสร้างอาคารปฎิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร นริศรมงคลสตมายุวัฒนเกษมสุขรังสรรค์

ในนาม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าในระยะยาว ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 รศ.ดร.นพ.เฉลิม   หาญพาณิชย์
                                                                                                                                                     (ประธานกรรมการบริษัท)