เกี่ยวกับ BCH
สารจากประธานกรรมการบริษัท

การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) นับว่าเป็นปีแห่งการเก็บเกี่ยวผลของการลงทุนปรับปรุงสาขาโรงพยาบาลเดิม การเพิ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง และการขยายสาขาโรงพยาบาลแห่งใหม่ เพื่อให้โรงพยาบาลในเครือมีความทันสมัยและมีศักยภาพในการตรวจรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่การยกระดับความเชื่อมั่นของคนไข้ชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคม นอกจากนั้น บริษัทยังคงดำเนินงานตามแผนขยายสาขาโรงพยาบาลไปยังเขตการให้บริการใหม่ ภายในปี 2564 บริษัทตั้งเป้าขยายจุดการให้บริการเป็น 16 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดในประเทศไทย และ 1 แห่ง ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2562 ภายใต้สภาวะที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชน และความไม่แน่นอนของเงื่อนไขการชำระเงินของโครงการประกันสุขภาพภาครัฐ อย่างไรก็ตามรายได้และกำไรสุทธิของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,996.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 กำไรสุทธิเท่ากับ 1,134.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 โดยการเติบโตดังกล่าวเป็นผลมาจากจำนวนผู้ประกันตนตามโครงการประกันสังคมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการให้บริการโรคที่มีความซับซ้อนสูงจากการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์เฉพาะทางแห่งใหม่ และการเติบโตจากภายในของโรงพยาบาลเดิมภายในกลุ่ม

นอกเหนือจากการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องแล้ว ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการประกอบกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ภายใต้จริยธรรมและหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากการประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ทั้งนี้ บริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อนำรายได้มอบให้ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลในเครือยังคงดำเนินโครงการ “บุญรักษา สงฆ์ไทยห่างไกลโรค” เพื่อถวายวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์แด่พระภิกษุสงฆ์อย่างต่อเนื่อง

ในนาม บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ผมใคร่ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ตลอดจนขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าในระยะยาว ด้วยความเป็นธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                 ศ.ดร.นพ.เฉลิม   หาญพาณิชย์
                                                                                                                                                     (ประธานกรรมการบริษัท)