เกี่ยวกับ BCH
คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา
- ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ Bodhisastra University, USA
- ปริญญาเอก ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์ สาขาสูติ-นรีเวช แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program และ Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน
2536 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.บางกอก เชน ฮออสปิทอล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
2559 - ปัจจุบัน นายกสมาคมแพทย์ศิษย์เก่าเชียงใหม่ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคม / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2557 - ปัจจุบัน รักษาการประธาน / สมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ไบรท์ทีวี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์อยุธยา การแพทย์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการส่วน / หจก.พาร์คอินน์ เชียงราย
2554 - 2556     กรรมการ/คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน สำนักงานประกันสังคม
2554 - 2556     กรรมการ/คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2549 - ปัจจุบัน กรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เอส.ซี.เค.แลนด์
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
2531 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก. พิสุทธิกิจ

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 32.63 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : สามี ผศ.พญ.สมพร หาญพาณิชย์
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตร กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข รุ่นที่ 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รุ่นที่ 10 แพทยสภา
- ประกาศนียบัตร Certificate of Asia Pacific Hospital Management Programme, Singapore Management University
- ประกาศนียบัตร Certificate of Meeting the Logistics Challenger of The Healthcare Sector HEC Montreal, Canada
- ประกาศนียบัตร Certificate of Successful Completion / Lead Assessor Certificate Anglo Japanese American
- อบรมหลักสูตร Hospital Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2536 - ปัจจุบัน กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2560 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ / สำนักงานประกันสังคม
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ / กระทรวงสาธารณสุข
2558 - ปัจจุบัน อุปนายกที่ 3 / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2553 - 2555 กรรมการ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.สระบุรี เวชกิจ
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์
2535 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 7.37 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ภรรยา ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์์
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบัตร Diploma of Dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
- ประกาศนียบัตร - American Board Certified in Nutritional Wellness American Board of Nutritional Wellness
- ประกาศนียบัตร Executive Mini Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ประกาศนียบัตร Short Course training in Skin Laser Surgery แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร Certificate in Chelation Therapy (CMAT)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร HA สำหรับผู้บริหารโรงพยาบาลคุณภาพ (HA 900)
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮ้าส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โกลบอล อินสไปร์ แลบบอราทอรีส์
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
2554 - 2557    กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : บุตรสาว ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท  การบริหารและการจัดการธุรกิจระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี  การบริหารและการจัดการธุรกิจระดับบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- อบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / Bangkok Chain International (Lao) Co., Ltd.
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮ้าส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.พาร์คอินน์สระบุรี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บัลเลตโต้ฟู้ดส์
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : บุตรชาย ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2559 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
2557 - 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
2556 - 2557 อธิบดีกรมที่ดิน
2555 - 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 3 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : “ไม่มี”
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : น้องชาย ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก  สาขาการเงิน University of Illinois, Urbana-Champaign ,USA
- ปริญญาโท  สาขาการบัญชี University of Illinois, Urbana-Champaign ,USA
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ Gothenburg, Sweden
- ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บจ.สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น
2535 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ.ศุภาลัย

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : “ไม่มี” (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : “ไม่มี”
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ Sul Ross University, USA
- ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อินฟินิท อิเลคทริค (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.คอมเซเว่น
2556 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) และบริษัทย่อย

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : “ไม่มี” (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : “ไม่มี”
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  LL.M., International Taxation, Harvard University
- ปริญญาโท  LL.M., Taxation, Boston University
- ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต
- ประกาศนียบัตร International Taxation Harvard University
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2545 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน / บจก.ลอว์อัลลายแอนซ์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : “ไม่มี” (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : “ไม่มี”
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข / สำนักนายกรัฐมนตรี
2559 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
2559 - ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ / อนุกรรมการข้าราชการ กรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / สภามหาวิทยาลัยพะเยา
2552 - ปัจจุบัน นายกสมาคม / สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : “ไม่มี” (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : “ไม่มี”
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อกลาง / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยา การแพทย์

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2560
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : “ไม่มี” (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2560)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : “ไม่มี”
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน
2543 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : “ไม่มี” (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2559)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : “ไม่มี”
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์การบริหารภาครัฐและเอกชน, NIDA
- ปริญญาตรี  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program, IOD
- อบรมหลักสูตร เสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง
- อบรมหลักสูตร Lead Auditor ISO9001:2000 Certified By SGS AU
- อบรมหลักสูตร Excellent Hospital Director Mini MBA ของสถาบันพระบรมชนก มหาวิทยาลัยมหิดล (IHMC)
- อบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข
- อบรมหลักสูตร อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์
- อนุมัติบัตร ป้องกันคลินิก (ระบาดวิทยา) แพทยสภา

ประสบการณ์ทำงาน
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
2554 - 2556 ผู้อำนวยการ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
2552 - 2554 ผู้อำนวยการแพทย์ / โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
2551 ผู้อำนวยการแพทย์ / โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  การจัดการธุรกิจสุขภาพแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโท  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการสาขาการเงิน University College Dublin ประเทศสิงคโปร์
- ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตร IR Professional Certificate Program สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โสธรเวชกิจ
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.คอฟฟี่แอนด์ลาเต้เฮ้าส์
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีและการเงิน / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บัลเลตโต้ฟู้ดส์
2556 - ปัจจุบัน รองประธานฝ่ายจัดซื้อกลาง / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ทิพย์นที เอส.พี.พี.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 3.33 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2559)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : บุตรสาว ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประสบการณ์ทำงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.ศรีบุรินทร์การแพทย์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.นวนครการแพทย์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.อยุธยาการแพทย์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน แมเนจเมนท์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.เชียงราย อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สำนักงานกลาง และเลขานุการบริษัท / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2549 - 2558 ผู้จัดการ / บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : "ไม่มี"
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : "ไม่มี"
วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการลงทุน, CASS Business School, City University London, สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท  - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงิน, Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี  - พาณิชยศาสตร์บัณฑิต สาขาการจัดการและระบบสารสนเทศ Curtin University of Technology, ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์ทำงาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจก.บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว)
2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักงานกลาง / บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / บริษัท หยู่อี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557 ผู้จัดการธุรกิจกลุ่มประเทศอาเซียน ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ / ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / บริษัท อาร์เอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด
2552 - 2554 นักวิเคราะห์ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์พิเศษ / ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : "ไม่มี"
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร : "ไม่มี"