Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560
3. หนังสือมอบฉันทะ
            แบบ ก.
            แบบ ข.
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
8. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
9. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
10. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม