Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
เอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วยดาวน์โหลด
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562
3. หนังสือมอบฉันทะ
            แบบ ก.
            แบบ ข.
            แบบ ค.
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
8.ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่
9. ข้อมูลของผู้สอบบัญชี
10. คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
11.แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12. แผนที่ตั้งของสถานที่จัดประชุม