Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  10 รายแรก ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2561*

            รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น มีดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายเฉลิม  หาญพาณิชย์ 813,750,000 32.63
2 พ.ญ.สมพร หาญพาณิชย์ 183,750,000 7.37
3 สำนักงานประกันสังคม 140,165,400 5.62
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 132,806,532 5.33
5 น.ส.พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 83,000,000 3.33
6 นายกันตพร หาญพาณิชย์ 83,000,000 3.33
7 น.ส.พรสุดา หาญพาณิชย์ 83,000,000 3.33
8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 66,040,200 2.65
9 นาย ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์ 48,810,000 1.96
10 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 43,928,925 1.76
รวม 1,678,251,057 67.31

                       หมายเหตุ:* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด