Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ห้องข่าว
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 9/11/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) 9/11/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 9/11/2560
รายงานความคืบหน้าของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย : Bangkok Chain International (Lao) Company Limited 7/09/2560
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 17/08/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว) 16/08/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) 16/08/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 16/08/2560
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 16/08/2560
แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 16/08/2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) 16/05/2560
การลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ 16/05/2560
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 16/05/2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 16/05/2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) 16/05/2560