Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ห้องข่าว
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
การเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท 7/05/2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 26/04/2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 26/04/2564
แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและยกเลิกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) 12/04/2564
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท 31/03/2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 25/02/2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 25/02/2564
ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 2563 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 25/02/2564
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 25/02/2564
แจ้งวันหยุดประจำปี 2564 23/11/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) 16/11/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) 13/11/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 13/11/2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) 14/08/2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 14/08/2563