Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหลักทรัพย์
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักทรัพย์ BCH
กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม บริการ/การแพทย์
ทุนจดทะเบียน (บาท) 2,493,748,115.00*
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท) 2,493,747,984.00*
มูลค่าตลาดรวม (ล้านบาท) 36,159.35*
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%) 44.05**
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์ ในประเทศ  TH0808010Y07
ต่างด้าว     TH0808010Y15
NVDR       TH0808010R14

                                      *ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
                                      ** ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562