Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน
งบการเงินย้อนหลัง

เอกสาร ปี ดาวน์โหลด
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2561 (สอบทานแล้ว) 2561
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2561 (สอบทานแล้ว) 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) 2561
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (สอบทานแล้ว) 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว) 2560
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2560 (สอบทานแล้ว) 2560
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2560 (สอบทานแล้ว) 2560
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (สอบทานแล้ว) 2559
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2559 (สอบทานแล้ว) 2559
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2559 (สอบทานแล้ว) 2559
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2559 (สอบทานแล้ว) 2559
งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (สอบทานแล้ว) 2558
งบการเงินประจำไตรมาส 3/2558 (สอบทานแล้ว) 2558
งบการเงินประจำไตรมาส 2/2558 (สอบทานแล้ว) 2558
งบการเงินประจำไตรมาส 1/2558 (สอบทานแล้ว) 2558