Welcome to
Investor Relations

นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

        บริษัทเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดียังเสมือนเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท โดยบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งแบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

 • คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายบรรษัทภิบาลอย่างชัดเจนที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร
 • ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2559 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 22 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทได้เผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2559 (ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบริษัทได้ส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุรายละเอียดของวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดของ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม แผนที่ พร้อมทั้งแนบ รายงานประจำปี และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 (ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดส่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และในวันที่ 21 ธันวาคม 2559 บริษัทได้แจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bangkokchainhospital.com ในส่วนข้อมูลสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีระยะเวลารับข้อมูลถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเพื่อให้ผลคะแนนที่มีความชัดเจนและโปร่งใส อีกทั้งบริษัทได้เชิญบุคคลอิสระจากบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายมาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมและตรวจสอบการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง ทั้งนี้ การประชุมสามัญประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม หรือมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุม หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงแทนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ขอคำอธิบาย หรือตั้งคำถามได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นสำคัญจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเลขานุการบริษัท
 • ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามระเบียบข้อบังคับภายใน 14 วัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokchainhospital.com ในส่วนข้อมูลสำหรับนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบรายงานการประชุมอย่างสะดวกรวดเร็ว
 • บริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 • บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น หากมีกรณีที่บริษัทเห็นว่ากรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยถึงรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • บริษัทได้แจ้งข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับวาระการประชุมอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น วาระการจ่ายเงินปันผล วาระการแต่งตั้งกรรมการ วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และวาระการพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นต้น
 • บริษัทมีการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
 • บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งได้แจ้งข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีระยะเวลารับข้อมูลถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
 •     บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
  คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนี้
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
 • นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความจริง
 • แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
 • ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
 • 2. พนักงาน
  บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 • จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
 • ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • บริษัทกำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรมเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและความสามารถ รวมถึงการจัดสรรสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน อาทิ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านโรงพยาบาลในเครือ
 • การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัลและการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์
 • บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม โดยได้มีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ชัดเจน อาทิ การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหาร (Excellent Management) ร่วมกับศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
 • พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
 • รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 • 3. คู่ค้า
  บริษัทดำเนินธุรกิจกับหุ้นส่วน เจ้าหนี้ คู่ค้า และอื่นๆ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการค้า หรือข้อตกลง ที่ได้ทำเป็นสัญญาอย่างยุติธรรมและมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 • ไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการทุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข
 • ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
 • 4. เจ้าหนี้
  บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด และไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำให้กับผู้ให้กู้ยืมเงิน ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ บริษัทจะรายงานให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข้ปัญหาร่วมกัน
  5. ลูกค้า/ผู้ป่วย
  บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้า/ผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัย จึงได้นำมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการพัฒนาและการประเมินโรงพยาบาลโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขโดยครอบคลุมการทำหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล รวมถึง JCI (Joint Commission International) และ DNVGL (Det Norske Veritas) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล
  6. คู่แข่ง
  บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทุจริตหรือไม่เหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 • ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 • ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากความจริง
 • ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
 • 7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 • สร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
 • คืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
 • ดำเนินธุรกิจโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
 • ปฏิบัติและให้ความร่วมมือหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
 • ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น
 • 8. การต่อต้านการทุจริต
  บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามเป็นหนึ่งในรายชื่อบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
  9. สิทธิมนุษยชน
  บริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และให้เกียรติต่อกัน การปฏิบัติที่เท่าเทียมโดยไม่พิจารณาถึงความแตกต่างด้านเพศ ศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติและการละเมิดสิทธิทางเพศ
  10. สิทธิทางปัญญา
  บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะดูแลรับผิดชอบสารสนเทศที่อยู่ในการครอบครอง ไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ ไม่สนับสนุนให้เผยแพร่หรือทำซ้ำเอกสารที่ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และไม่สนับสนุนให้พนักงานเลือกใช้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  11. รัฐบาล
  บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
  12. การรายงานเบาะแส
  ในกรณีที่ต้องการแจ้งข้อร้องเรียน การปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท สามารถส่งข้อร้องเรียนตามช่องทาง ดังนี้
 • อีเมล: cg@bangkokchainhospital.com
 • ทางไปรษณีย์: บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) ชั้น 22 อาคารโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ เลขที่ 44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น รวมถึงการกำกับดูแลกิจการบริษัทซึ่งได้เปิดเผยทั้งในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)
 • บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณากำหนดโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
 • คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 • บริษัทมีนโยบายที่จะให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ดูแลส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แก่ นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายการเงินที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้พบปะและให้ข้อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ทั้งหมด 4 ครั้ง และการเยี่ยมชมกิจการ (Company visit) ทั้งหมด 20 ครั้ง โดยบริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bangkokchainhospital.com กรณีที่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังผู้อำนวยการฝ่ายการเงินที่ดูแลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โทร: 02-836-9940 แฟกซ์: 02-106-4858 E-mail: ir@bangkokchainhospital.com หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่www.bangkokchainhospital.com
 • 1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานจำนวน 3 คน ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (ดังรายนามคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อโครงสร้างการจัดการฯ) และ 2) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจำนวน 8 คน (ดังรายนามคณะกรรมการบริหารในหัวข้อโครงสร้างการจัดการฯ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจเด็ดขาดโดยไม่จำกัด นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั้งสองตำแหน่งได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน
  2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
      คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส     บริษัทได้จัดให้มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติของจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีนโยบายและวิธีปฏิบัติสำหรับกรณีที่เสี่ยงต่อปัญหาจริยธรรม โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังมีจริยธรรมในเรื่องค่าบริการ ซึ่งผู้รับบริการสามารถขอดูรายละเอียดและค่ารักษาพยาบาลได้ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และมีจริยธรรมในการประชาสัมพันธ์ โดยได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมสถานพยาบาลเอกชน     บริษัทมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น หากมีกรณีที่บริษัทเห็นว่ากรรมการท่านใดเข้าข่ายที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทนอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยถึงรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนด
  3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการใหม่
      กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยคำนึงถึงทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการพร้อมด้วยคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยให้มีความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการของบริษัท     ขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทมีดังนี้     1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง     2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป     3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด     ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปฐมนิเทศน์ให้แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อนำเสนอ คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ประวัติบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กรและรายชื่อผู้บริหาร แผนธุรกิจ วาระการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนบคู่มือกรรมการเพื่อให้กรรมการศึกษาแนวทางการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน
  4. การประชุมคณะกรรมการ
      คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม (ดังรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะในปี 2559 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการฯ)     ในการประชุมแต่ละคราวประธานที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด     นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง
  5. ค่าตอบแทน
      บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณากำหนดโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลประกอบการของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
  6. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
      บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ     บริษัทได้มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบโดยจะรายงานการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control)     ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของทุกหน่วยงาน ซึ่งจะตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีโดยจะตรวจสอบการลงบัญชี การนำเงินยอดขายฝากธนาคาร และตรวจนับสินค้าคงเหลือ ทรัพย์สินถาวร กรณีมีข้อสงสัยหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติของหน่วยงานใดๆ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานนั้นๆ ทันทีจนกว่าจะสามารถหาข้อเท็จจริงได้ และจัดทำรายงานการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างสม่ำเสมอ     ทั้งนี้ ระหว่างปี 2559 บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยประเมินจากความเพียงพอของจำนวนบุคคลากร ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัท ตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้
  7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
      บริษัทมีการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program มีกรรมการที่ผ่านการอบรมจำนวน 1 คน และหลักสูตร Director Accreditation Program มีกรรมการที่ผ่านการอบรมจำนวน 10 คน เป็นต้น     ในปีที่ผ่านมาคณะผู้บริหารได้มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรอาทิ หลักสูตรการใช้งานระบบ SDP / SCP straight through หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตรการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หลักสูตรโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นต้น
  หัวข้อดาวน์โหลด
  คู่มือจริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
  แผ่นพับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  นโยบายแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน