Careers

Assistant Director of Business Support and Develpment

Career Detail:

• รับผิดชอบสนับสนุนและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย
• ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบบัญชี/การเงิน/การจัดซื้อ
• ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กำหนด
• ติดตามการปรับปรุง/แก้ไขประเด็นที่ตรวจพบโดยผู้ตรวจสอบภายนอก / ผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานสถานะการปรับปรุง/แก้ไขประเด็นดังกล่าวให้ผู้บริหารรับทราบ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

• ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงานตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบบัญชี
• มีทักษะด้านการสื่อสาร / วิเคราะห์ / เจรจาต่อรอง / การทำงานเป็นทีม และการนำเสนอที่ดี
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

Location:

BCH

Quantity:

1

Post Date:

19/06/2017

Application form:

Download Application form

Apply for this position

File Support:(.pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx)